Повернутися до звичайного режиму

Загальні правила поведінки під час навчально-виховного процесу. Обставини та причини найбільш характерних нещасних випадків, що сталися в навчальних закладах

Безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу в закладі грунтується на свідомому і сумлінному виконанні правил. Основні види життєдіяльності в закладі освіти — це праця, навчання, гра, творчість. Під час знаходження в навчальному закладі потрібно усвідомлювати наслідки своїх дій, щоб не створити небезпечну ситу­ацію, виробивши відчуття особистої безпеки та безпеки оточуючих; розуміти те, що безпека, перш за все, залежить від кожної людини, її ставлення до навколишнього середовища та інших людей. У процесі навчання учні оволодівають різними виробничими професіями, їх за­лучають до суспільне корисної, продуктивної праці.

Усі учасники навчально-виховного процесу при зарахуванні до за­кладу освіти і в процесі здобуття освіти проходять інструктаж (на­вчання) з питань безпеки життєдіяльності, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, правильних дій при виникненні надзвичайної ситуації, правил дорожнього руху.

Учні, вихованці закладу освіти зобов'язані:

• виконувати вимоги з безпеки життєдіяльності, передбачені від­повідними правилами та інструкціями, дотримуватися дисципліни, навчатися сумлінно;

• берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, бережливо ставитися до майна школи;

• сумлінно дотримуватись правил особистої гігієни і санітарних норм на місці праці;

• виконувати лише ту роботу, яку доручив учитель, керівник;

• не входити до навчального кабінету без дозволу вчителя;

• не підходити до відкритих вікон, починаючи з II поверху;

• не бігати в класах, коридорах навчального закладу під час на­вчально-виховного процесу;

• не підходити близько до внутрішніх балконів та не перехиляти­ся через них, не спускатися перилами сходів;

• не допускати грубощів, образ, застосування протиправних дій у вирішенні конфліктних ситуацій до оточуючих;

• не приносити до школи небезпечні предмети (ріжучі, колючі, вибухові, вогненебезпечні предмети, газові балончики, петарди та ін­ше);

• не палити;

• під час проведення уроків не покидати навчальний кабінет;

• не виносити зі школи матеріальні цінності;

• співпрацювати з адміністрацією навчального закладу щодо створення безпечних умов для навчання (повідомляти про всі недо­ліки, які можуть призвести до небезпеки життєдіяльності під час на­вчально-виховного процесу.

Як приймати відповідальні рішення?

Завжди намагатися діяти під час навчально-виховного процесу так, щоб це не викликало неприємних почуттів у вас та інших лю­дей:

• перш ніж щось зробити чи сказати, оцінити наслідки своєї по­ведінки за допомогою почуттів;

• для цього уявити, як розвиватимуться події і які виникнуть по­чуття у вас і оточуючих (вчителів, адміністрації навчального закладу, учнів);

• якщо ці почуття неприємні, такий варіант поведінки неприйнят­ний, виберіть інший;

• якщо ці почуття приємні, цей варіант прийнятний.

Обставинами та причинаминайбільш характерних нещасних ви­падків, що сталися в навчальних закладах за останні роки є:

• травмування внаслідок протиправних дій інших осіб (бійки між учнями під час перерв у коридорах, на вулиці;

• невиконання учнями, вихованцями правил безпеки під час про­ведення занять з фізичної культури і спорту в спортивному залі та на майданчику;

• невиконання школярами вимог інструкцій з безпеки життєдіяль­ності (біг по коридорах під час перерв, дитячі пустощі під час прийо­му їжі в їдальні).

Виконання вимог інструкцій, нормативних актів з безпеки жит­тєдіяльності, правил безпечної роботи під час навчально-виховного процесу, співпраця з адміністрацією навчального закладу щодо ство­рення безпечних умов для навчання є запорукою безпеки вас і оточуючих.

Вимоги пожежної безпеки в навчальному закладі Знайом­ство з Правилами пожежної безпеки для закладів, установ орга­нізацій і підприємств системи освіти України. Правила поведінки під час пожежі в навчальному закладі

Інструкція визначає організаційні і технічні заходи з пожежної профілактики з метою недопущення розповсюдження пожежі на ви­падок її виникнення. Кожен учень, вихованець навчального закладу зобов'язаний знати і точно виконувати правила пожежної безпеки, а при виникненні пожежі, заспокоївшись, виконувати вимоги інструк­ції та вказівки дорослих щодо виходу у небезпечне місце від вогню. У приміщеннях та на території закладу освіти забороняється палити і розкидати запалені сірники, застосовувати в приміщеннях відкритий вогонь (паяльні лампи, факели тощо). На території навчального закла­ду не дозволяється розкладання вогнищ, спалювання сміття, відходів, пакувальних матеріалів.

Постійно утримувати робоче місце в чистоті. Використовувати по­жежні рукавиці, пожежний інвентар та інструменти тільки за призна­ченням. Не використовувати у приміщеннях електрокип'ятильники, чайники та інше (окрім місць, спеціально відведених і обладнаних для цього), не залишати без нагляду ввімкнені в електромережу кон­диціонери, комп'ютери, радіоприймачі тощо.

Під час експлуатації електроустановок не дозволяється:

• використовувати кабелі і проводи із пошкодженою ізоляцією або такою ізоляцією, що втратила захисні властивості;

• залишати під напругою електричні проводи і кабелі з неізольованими кінцями;

• переносити ввімкнені прилади та ремонтувати обладнання, яке знаходиться під напругою;

• залишати без догляду ввімкнені в електромережу нагрівальні прилади, обладнання;

• користуватися пошкодженими (несправними) розетками;

• зав'язувати і скручувати електропроводи;

• застосовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають ви­могам ПУЕ щодо переносних (пересувних) електропроводів.

Забороняється самостійно усувати несправності електромережі і електрообладнання.

Черговим учням після закінчення навчально-виховного процесу зачинити вікна, відключити освітлення, електроживлення приладів та обладнання (за винятком чергового освітлення та електрообладнання, яке за вимогами технології повинно працювати цілодобово).

Оглянути приміщення, переконатися у відсутності порушень, що мо­жуть призвести до пожежі, і тільки після цього замкнути двері. У разі виявлення порушень доповісти черговому вчителю, класному керівни­ку, керівнику навчального закладу або працівнику, який його замішує.

Кожен учасник навчально-виховного процесу, який виявив поже­жу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матері­алів, підвищення температури в приміщенні тощо), зобов'язаний: не­гайно повідомити про це за тел. 01 до пожежної частини (при цьому слід чітко назвати адресу об'єкта, місце виникнення пожежі, а також своє прізвище); задіяти систему сповіщення людей про пожежу; по­чувши сигнал сповіщення про пожежу, розпочати евакуацію під ке­рівництвом дорослих з будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації. Забороняється використовувати пожежний інвентар та об­ладнання для потреб, не пов'язаних із пожежегасінням.

Правила поведінки під час пожежі в навчальному закладі у ви­падку, коли поруч з учнем нема дорослої людини:

1. Пожежа у твоєму класі, приміщенні навчального закладу, в яко­му ти знаходишся:

• якщо можеш вийти з класу через двері, рятуйся сам і допоможи іншим людям;

• якщо вихід перекрито вогнем, але ти знаходишся не вище друго­го поверху або поряд є дерево чи пожежна драбина, вибирайся з класу через вікно;

• під час пожежі не можна ховатися в глухі кути, під парти, шафи, у коморі тощо;

• захищай органи дихання і закрий щілини під дверима (краще вологими ганчірками);

• подавай сигнали рятувальникам.

2. Пожежа в коридорі навчального закладу:

• перш ніж визирнути в коридор, торкнися тильною стороною долоні ручки вхідних дверей. Якщо вона гаряча, не відчиняй, там по­жежа;

• якщо ручка дверей холодна, визирни в коридор. Якщо там во­гонь або багато диму, зачини двері;

• якщо диму небагато, але він йде знизу, це означає, що пожежа на нижніх поверхах. Не спускайся вниз, зайди в клас, зачини двері, чекай на допомогу рятувальників;

• якщо неможливо залишити приміщення і в тебе є мобільний зв'язок, зателефонуй за номером 01, щоб повідомити про себе. Зачи­нися у приміщенні з виходом до вікна;

• якщо пожежа сталася вище поверхом, попередньо захистивши органи дихання, спускайся вниз сходами.

Безпека дорожнього руху. Поведінка на вулиці, ознайомлення з правилами дорожнього руху

В Україні встановлено правосторонній рух транспортних засобів. Порядок початку руху, зміни руху за напрямком, розташування тран­спортних засобів і пішоходів, вибору швидкості руху та дистанції, обгону та стоянки, проїзду перехресть, пішохідних переходів і заліз­ничних переїздів, зупинок транспортних засобів загального користу­вання, користування зовнішніми світловими приладами, правила пе­ресування пішоходів, проїзд велосипедів, а також питання організації руху та його безпеки регулюються Правилами дорожнього руху, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Учасниками дорожнього руху є особи, які використовують автомо­більні дороги, вулиці, залізничні переїзди або інші місця, призначені для пересування людей та перевезення вантажів за допомогою тран­спортних засобів. До учасників дорожнього руху відносяться водії та пасажири транспортних засобів, пішоходи, велосипедисти, погоничі тварин. Автомобільна дорога, вулиця являє собою частину терито­рії, в тому числі в населеному пункті, призначеному для руху тран­спортних засобів і пішоходів з усіма розміщеними на ній спорудами. Автомобільні дороги, вулиці поділяються на: загального користуван­ня, відомчі та приватні. У місті вулиці та дороги поділяються на магі­стральні вулиці та дороги, дороги та вулиці місцевого значення.

Учні-вихованці зобов'язанні:

• вчити на уроках «ОБЖ» правила дорожнього руху і неухильно дотримуватись їх та інших нормативних актів з питань безпеки до­рожнього руху;

• створювати безпечні умови для дорожнього руху, не завдавати своїми діями або бездіяльністю шкоди підприємствам, установам, ор­ганізаціям, навчальному закладу і громадянам;

• виконувати розпорядження органів державного нагляду та контролю щодо дотримання законодавства про дорожній рух.

Пішохід, тобто особа, яка бере участь у дорожньому русі поза транспортними засобами і не виконує на дорозі будь-яку роботу (до пішоходів належать також особи, які рухаються в інвалідних візках без двигунів, ведуть велосипед, мопед чи мотоцикл, везуть санки, ві­зок, дитячий або інвалідний візок), має право:

• на переважний перетин проїжджої частини по позначених пішо­хідних переходах;

• за відсутності в зоні видимості переходу чи перехрестя переходити дорогу, вулицю, залізничний переїзд під прямим кутом до краю проїж­джої частини на дільниці, де вона добре проглядається в обидві сторони;

• вимагати від державних та місцевих органів влади, власників автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів створення необ­хідних умов для забезпечення безпеки руху.

Учні, вихованці навчального закладу під час знаходження на вули­ці за межами навчального закладу зобов'язані:

• рухатися по тротуарах, пішохідних або велосипедних доріжках, узбіччях, а в разі їх відсутності — по краю проїжджої частини авто­мобільної дороги чи вулиці;

• перетинати проїжджу частину автомобільної дороги, вулиці по пішохідних переходах, а в разі їх відсутності — на перехрестях по лі­нії тротуарів і узбіч;

• керуватися сигналами регулювальника та світлофора (перехо­дити тільки на зелене світло для пішохода) в місцях, де дорожній рух регулюється;

• не затримуватися і не зупинятися без потреби на проїжджій час­тині автомобільної дороги, вулиці і залізничному переїзді;

• не переходити проїжджу частину автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, поза пішохідними переходами за наявності роз­дільної смуги, а також у місцях, де встановлені пішохідні чи дорожні огородження;

• стримуватися від переходу проїжджої частини при наближенні транспортного засобу з включеними проблисковим маячком та спеці­альним звуковим сигналом;

• не виходити на проїжджу частину із-за нерухомого транспорт­ного засобу або іншої перешкоди, що обмежує видимість, не переко­навшись у відсутності транспортних засобів, що наближаються;

• молодшим школярам рухатися додому та до школи відповідно до розробленого класоводом безпечного маршруту, який знаходиться в щоденнику учня;

• здійснювати посадку в транспортний засіб лише зі спеціального майданчика, а в разі його відсутності — з тротуару чи узбіччя;

• здійснювати посадку і висадку лише після повного припинення руху транспортного засобу;

• не відволікати увагу водія від керування транспортним засобом (тролейбусом, автобусом, трамваєм, маршрутним таксі);

• під час руху на автомобілі, бути пристебнутим поясом безпеки, а на мотоциклі в застебнутому мотошоломі.

Учень при користуванні велосипедом без двигуна, має право:

• їздити по спеціальних велосипедних доріжках, а в разі їх відсут­ності — по краю проїжджої частини дороги, вулиці чи узбіччю.

Зобов'язаний:

• використовувати технічно справний та належним чином облад­наний велосипед;

• не перевозити вантажів, що заважають керувати;

• не перевозити пасажирів, за винятком дітей віком до семи років на спеціально обладнаному сидінні.

Кiлькiсть переглядiв: 340

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.