МО вчителів початкових класів

/Files/images/1/image_2020-10-16_084857.png

План роботи

методичного об'єднання вчителів початкових класів

на 2020-2021 н.р.


Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті. НУШ – це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. Водночас батькам теж подобається відвідувати цю школу, адже тут панують співпраця та взаєморозуміння. Учитель – це людина, на якій тримається реформа. Без неї чи нього будь-які зміни будуть неможливими, тому один з головних принципів НУШ – умотивований учитель. Це означає, що наша мета – сприяти його професійному та особистому зростанню, а також підвищувати його соціальний статус. Щоб навчати по-новому, вчитель повинен отримати свободу дій – обирати навчальні матеріали, імпровізувати та експериментувати. Цю свободу дає новий закон «Про освіту». Мета методичного об’єднання: § виявити і розвивати творчий потенціал особистості педагога; § створити належні умови для постійного професійного зростання вчителів, їх загальної і духовної культури; § удосконалення методичної майстерності вчителя, спроможного компетентно виховувати в учнів національну свідомість як запоруку соціалізації особистості молодшого школяра в сучасних умовах розвитку суспільства.
Основні завдання методичного об’єднання:
1. Впровадження особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів в організації роботичленів МО. 2. Створення умов для успішного впровадження Концепції Нової української школи, Державного стандарту початкової освіти на засадах компетентнісного підходу. 3. Створення гуманного соціокультурного середовища для самовираження, само актуалізації, самоствердження та самореалізації кожного вчителя, його повноцінного професійного розвитку й особистісного само становлення. 4. Задоволення особистісних потреб вчителів. 5. Формування єдиного освітнього-методичного простору для професійного зростання педагогів. Науково-методична проблема закладу на 2020-2024 н.р. "Розвиток ключових компетентностей учнів, підвищення їхньої соціалізації та адаптації в громадянському суспільстві шляхом оновлення освітнього процесу в умовах НУШ." Науково-методична проблема, над якою працює методичне об’єднання: "Формування наскрізних умінь здобувачів освіти шляхом використання дослідницької та проєктної діяльності, розвиток критичного мислення молодших школярів як складових соціалізації та адаптації в громадянському суспільстві в умовах оновлення освітнього процесу НУШ" МІСІЯ:- створення ефективних засобів методичного супроводу для здійснення освітньої діяльності; - забезпечення освітньо-культурних потреб педагогів; - розробка стратегічних цілей та оперативне планування освітнього процесу. ВІЗІЯ:- упровадження сучасних інноваційних педагогічних технологій, інформаційно-комунікативних засобів навчання в освітній процес; - формування позитивного іміджу педагогічної діяльності. Напрямки роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів I. Діагностично-прогностичний напрям:- створення умов для компетентнісно орієнтованої системи неперервної освіти з метоюнадання вчителям широких можливостей для оновлення, поглиблення,вдосконалення професійної компетентності; - вивчення потреб педагогів у неперервній освіті та визначення змісту, форм, методівнавчання; - створення системи інформаційної підтримки вчителів; - стимулювання мотивацій педагогів до постійного навчання, самоосвіти. Розвиткутворчого потенціалу;- вдосконалення освітнього процесу. II. Навчально-методичний напрям: - забезпечення участі педагогів у різноманітних заходах на всіх рівнях; - моделювання продуктивної технології інноваційного освітнього процесу; - теоретичне оволодіння різними формами. Методами, підходами, технологіями длявдосконалення освітнього процесу; - використання навчальних, навчально-методичних, інформаційних ресурсів у професійній діяльності; - методичний супровід атестації педагогів. III. Організаційно-координаційний напрям: - підвищення професійної компетентності педагогічних працівників; - координація форм і методів самоосвітньої діяльності, націлення на підвищенняпедагогічної майстерності та вдосконалення фахової підготовки вчителів; - розвиток мотивів професійної творчої діяльності вчителів; - планування індивідуально-освітньої траєкторії та її реалізації в між атестаційний період.

ОРГАНІЗАЦІЯ САМООСВІТНЬОЇ РОБОТИ ВЧИТЕЛІВ У кожному з нас криютьсяпотенційні творчі можливості, і ми повинні працювати щосили,аби розкрити цей потенціал. Мартін Лютер Кінг Самоосвіта педагога – це свідома робота над удосконаленням своєї особистості як професіонала, адаптація своїх індивідуально-неповторних особливостей до вимог педагогічної діяльності, постійне підвищення професійної компетентності і безперевне удосконалення якостей своєї особистості. Самоосвіта – це свідомий рухвід: Я – реального (визначити свої сильні і слабкі сторони) Я – ретроспективного (яким я був у минулому) до: Я – ідеального (відповідність сучасним вимогам) Я – рефлексійного (самоусвідомлення свого самовдосконалення) Завдання самоосвітньої роботи: 1) знати і розуміти сучасні тенденції розвитку освіти взагалі, початкової зокрема; 2) удосконалювати свої знання в галузі класичної і сучасної психології та педагогіки; 3) організувати свою діяльність на компетентнісних засадах (прогнозування, проектування, оцінювання тощо); 4) конструювати та реалізовувати сучасні програми навчання молодших школярів із використанням різноманітних методів, форм і технологій; 5) відвідувати уроки колег і брати участь в обміні досвідом; 6) проектувати власну програму професійно-особистісного зростання; 7) систематично цікавитися подіями сучасного економічного, політичного і культурного життя; 8) підвищувати рівень своєї ерудиції, правової та загальної культури. І ЗАСІДАННЯ (серпень) Форма роботи: консультативний пункт ТЕМА: Особливості організації навчально – виховного процесу в початкових класах у 2020 – 2021 навчальному році. 1. Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів за 2019 – 2020 н. р. 2. Обговорення та затвердження плану роботи МО на 2020 – 2021 н. р. 3. Опрацювання інструктивно – методичних матеріалів Міністерства освіти і науки України щодо організації навчально – виховного процесу, ведення класної документації. 4. Методичні поради вчителям, батькам, учням щодо якісного впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти. Вивчення змін до навчальних програм, внесення змін до календарних планів. 5. Інформація для здобувачів освіти про критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень. 6. Готовність кабінетів початкової ланки освіти до роботи в новому навчальному році згідно вимог НУШ. 7. Рекомендації до проведення Першого уроку-2020. 8. Рекомендації щодо облаштування освітнього середовища відповідно до вимог НУШ. Завдання членам методоб'єднання:
  • опрацювати інструктивно - методичні листи, програми, підручники, зошити та посібники для початкової освіти;
  • проаналізувативимогинового Державного стандарту, завдань новихнавчальних програм;
  • зробити огляд періодичних видань;
  • опрацювати методичні рекомендації до проведення Першого уроку;
  • забезпечити умови для адаптації першокласників до шкільного життя.
ІІ ЗАСІДАННЯ (листопад) Форма роботи: за круглим столом ТЕМА: Системно-діяльнісний підхід як філософія освіти початкової школи. Мовно-літературна освітня галузь 1. Упровадження нового Держстандарту початкової освіти. 2. Використання інноваційних технологій НУШ на уроках у початкових класах. 3. Адаптація першокласників до шкільного колективу. 4. Планування навчальних видів діяльності для досягнення очікуваних результатів в мовно-літературній освітній галузі. 5. Активізувати питання про використання інноваційних технологій на уроках у початкових класах. 6. Панорама ідей. Методичні поради вчителям, батькам, учням щодо якісного впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти ІІІ ЗАСІДАННЯ (лютий) Форма роботи: за круглим столом ТЕМА : Інноваційні технології сучасного уроку як інструмент реалізації Державного стандарту початкової освіти» 1.«Інноваційні технології сучасного уроку як інструмент реалізації Державного стандарту початкової освіти» Тренінг«Педагогіка партнерства як продуктивна форма взаємодії вчителя, батьків та учнів»: · Навчальне співробітництво – особливий тип відносин між учителем, батьками і учнями; · НУШ та інноваційні технології в початковій школі 2. Школа педагогічної майстерності «Інтеграція у навчанні молодших школярів»: · Інтеграція навчальних предметів в початковій школі як ефективна форма навчання молодших школярів; · Розвиток критичного мислення учнів на уроках математики 3 Аукціон методичних ідей. Інтерактивні форми організації навчальної діяльності молодших школярів на уроках математики: · Теоретичні основи інноваційних технологій в початковій школі; · Використання ІКТ на уроках математики; · Розвиток пізнавальної активності і логічного мислення молодших школярів; · Організація та проведення дидактичних ігор на уроках у початковій школі ІV ЗАСІДАННЯ (квітень) Форма роботи: за круглим столом ТЕМА: Розвиток розумових та пізнавальних здібностей на уроках у початковій школі в умовах реформування освіти. 1Дискусія на тему : «Професійний стандарт. «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти». 2 «Компетентнісний підхід до навчання учнів на уроках математики.» 3. Стан підготовки ДПА у 4 класі. 4. Виставка «Творчі сходинки» (Досягнення членів ШМО) VЗАСІДАННЯ(травень) Форма роботи: за круглим столом ТЕМА: Підсумки роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів за 2020– 2021 навчальний рік та складання перспективного плану на наступний рік. 1. Круглий стіл «Розвиток професійної компетентності сучасного вчителя». Інтерактивні форми роботи з обдарованими дітьми. 2. Аналіз результатів ДПА учнів 4-х класів, участі у шкільних,міських олімпіадах, Всеукраїнських та міжнародних конкурсах і інтернет-олімпіадах. 3. Вернісаж педагогічних знахідок. 4. Звіти вчителів: · про підсумки роботи над індивідуальною науково-методичною темою; · про роботу над методичною проблемою закладу; · про проходження курсової перепідготовки, атестації 5. Підведення підсумків роботи методичного об’єднання за 2020/2021 навчальний рік. 6. Складання перспективного плану роботи м/о на 2021/2022 навчальний рік.

База даних методичного об'єднання

№ з/п Прізвище, ім'я, по батькові учителя Освіта Заклад який закінчив За спеціальністю Кваліфікація Педагогічний стаж Курси підвищення кваліфікації (рік) Категорія за останньою атестацією Методична проблема, над якою працює вчитель
1 Андросенко Галина Миколаївна вища ГДПІ 1984 Педагогіка та методика початкового навчання Вчитель початкових класів 40 р. ГНПУ 2016р. Спеціаліст І категорія Індивідуальний підхід до кожного учня під час навчально-виховного процесу
2 Бородіна Юлія Юріївна вища ГНПУ 2009, 2018 Викладач української мови та літератури. Вчитель початкових класів 5 р ГНПУ 2016 Спеціаліст ІІ категорія Навчання через гру та командна творчість
3 Гаврилова Юлія Миколаївна вища СДПУ 2007 Соціальний педагог, вчитель початкових класів 10 р ГНПУ 2017 Спеціаліст ІІ категорія Впровадження ігрових моментів на уроках у початкових класах
4 Грудиніна Наталія Володимирівна вища ГДПІ 1994 Педагогіка та методика початкового навчання Вчитель початкових класів 18 р ГНПУ 2017 вища Метод проектів як засіб креативно-пізнавальної діяльності молодших школярів
5 Зелюкіна Людмила Миколаївна вища ГДПІ 1989 Педагогіка та методика початкового навчання Вчитель початкових класів 26 р ГНПУ 2018 вища Розвиток пізнавальної активності учнів через ігрові форми діяльності
6 Мєшкова Ольга Степанівна вища ГНПУ 2003 Вчитель початкових класів та англійської мови в початкових класах 13 р НУШ 2018 ГНПУ 2018 вища Формування і розвиток мовленнєвої компетентності учнів на уроках української мови в початковій школі
7 Худан Тетяна Грирорівна вища ГНПУ 2011 Вчитель трудового навчання, інформатики, ОБЖД, креслення 1 р. - Спец. Розвиток творчих здібностей школярів під час розвиваючих занять в ГПД
8 Рудишина Марина Миколаїна вища ГНПУ 2018 Магістр, викладач педагогіки і методик початкової освіти. Вчитель музики початкової школи. 2р. - Спец. Екологізація змісту початкової освіти на засадах сталого розвитку
9 Суровицька Маргарита Петрівна вища ГДПІ 1984 Педагогіка та методика початкового навчання Вчитель початкових класів 34р. НУШ 2017 ГНПУ 2018 Вища, старший вчитель Розвиток пізнавальної активності учнів початкової школи шляхом використання інтерактивних методів навчання
10 Холіна Олена Миколаївна вища ГДПІ 1999 Вчитель української мови та літератури. Вчитель початкових класів 16 р. НУШ 2017 Спеціаліст І категорія Використання інноваційних технологій в навчально-виховному процесі в початковій школі
11 Шерудило Марина Павлівна Вища ГНПУ 2014 Магістр, викладач педагогіки і методики початкової освіти 5р. НУШ 2017 ГНПУ 2019 Спеціаліст І категорія Дидактичні картки як форма індивідуальної та самостійної роботи учнів на уроках математики
12 Сокол Альона Михайлівна Вища ГНПУ 2018 Викладач педагогіки і методики початкової освіти. Вчитель анг. мови іноземної початкової школи. 6р. НУШ 2018 Спеціаліст ІІ категорії Формування пізнавальної активності молодших школярів чк один з аспектів реалізації компетентнісно-орієнтовного підходу на уроках у початковій школі.

Аналіз роботи

методичного об’єднання

вчителів початкових класів

за 2019/2020 навчальний рік

Реформування освіти в умовах Нової української школи диктує сьогодні нові підходи до підготовки учнів початкової школи. Пріоритетним стає всебічний розвиток особистості дитини, оволодіння ключовими та предметними компетентностями, наскрізними вміннями, необхідними життєвими й соціальними навичками, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві.

Учитель – основна дійова особа в реформуванні сучасної освіти. Змінюються орієнтири освіти – змінюється й сам учитель, змінюється мета і завдання його діяльності.Як зазначається у документах з реформування освіти нова школа потребує нового вчителя, який може стати агентом змін.Особливо актуальним це питання є у період діяльності, пов’язаної з реалізацією Концепції «Нова українська школа», підготовки та роботи вчителя в нових умовах.

Керуючись методичною проблемою школи, методичне об’єднання вчителів початкових класів у 2019-2020 навчальному році працювало над проблемою:«Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес».

Робота методичного об’єднання була спрямованана підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи вчителів, впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти; застосування в інноваційному навчанні інтерактивних технологій; створення умов для формування ключових компетентностей учнів, педагогів; інтеграцію у навчально-виховному процесі дітей з особливими потребами.

Для сучасної школи потрібні висококваліфіковані педагоги, які постійно шукають найефективніші шляхи і засоби навчання, володіють глибокими педагогічними знаннями, здатні до роботи в нових умовах. Вони повинні усвідомлювати свою соціальну відповідальність, бути об’єктом особистісного професійного зростання, вміти досягти нових професійних рівнів. З огляду на це вчителі мають постійно працювати над удосконаленням професійної компетентності.

Ефективним шляхом підвищення професійної майстерності вчителя є участь у різноманітних методичних заходах.Серед найпоширеніших форм методичної роботи є: психолого-педагогічні консультації, семінари-практикуми, школа педагогічної майстерності, теоретичні семінари, аукціониметодичнихідей, тренінги, співбесіди, консультації на актуальні теми, відкриті уроки, огляди новинок психолого-педагогічної та методичної літератури, круглі столи, майстер-класи, предметні тижні, методичні оперативки.

До методичного об’єднання вчителів початкових класів входить дванадцять педагогів, що мають фахову вищу освіту.А саме:

Спеціаліст «вищої категорії» – 4 вч.;

Спеціаліст І категорії– 3 вч.;

СпеціалістІІ категорії –4вч.;

категорію«спеціаліст» -1вч.

б)звання«Старший вчитель» - 1 вч.

Одним із шляхів підвищення професійної компетентності педагога є атестація, яку кожен вчитель проходить раз на 5 років, а також як альтернатива на добровільних засадах сертифікація педагогічних працівників України, що проводиться один раз на три роки.

У 2019/2020 навчальному році було проатестовано двох вчителів початкових класів. За результатами атестації Холіній Олені Миколаївні присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії». За результатами сертифікації педагогічних працівників України (сертифікат № 1900090) Шерудило Марині Павлівні присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» та встановлено надбавку 20% до заробітної плати.

Протягом 2019/2020 навчального року на засіданнях методичного об’єднання вчителів початкових класів були проведені семінари:

жовтень- теоретичний семінар «Системний підхід до формування ключових та предметних компетентностей молодших школярів»;

січень -семінар-практикум «Ефективний сучасний урок - результат спільної співпраці вчителя та учня».

На засіданнях обговорювались питання, що стосуються впровадження нових технологій навчання і реалізації проблеми, над якою працювали вчителі. Одним із шляхів удосконалення професійної компетентності педагога є ефективне застосування традиційних та інноваційних освітніх технологій. Аналіз відвіданих уроків та позакласних заходів показав, що вчителі творчо підходять до реалізації проблеми школи, проблеми МО та власної проблеми. Усі члени МО, надаючи перевагу особистісно зорієнтованій системі навчання, обирають педагогіку співробітництва, уроки будують на діяльнісній основі, учень активно працює сам, у парах, групах – на всіх етапах уроку, навчаючись самостійно здобувати знання і застосовувати їх.

Самоосвіта педагога – це складова моделі розвитку ключових компетентностей учителів початкових класів і один із шляхів реалізації проблеми. Сьогодні важливим є не тільки вміння оперувати власними знаннями, а й бути готовим змінюватись та пристосовуватись до нових потреб ринку праці, оперувати та управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення, навчатись впродовж життя. Результатом цього є самодостатня, творча особистість педагога. Професійне самовдосконалення вчителя здійснювалось через самоосвіту, а також через активну участь у різноманітних методичних заходах.

Члени МО бралиактивну участь у міських семінарах, майстер-класах, тренінгах, науково-практичних семінарах,наукових конференціях.

Сокол А.М., антикризовому національному онлайн-EdCamp 2020: школа зараз і у «світі після» (9 годин) квітень.

Пройшла «Теоретичні основи компетентісного навчання за інтегрованим курсом «Я досліджую світ» (24 год) та онлайн курси на Національній онлайн-платформі з цифрової грамотності «Онлайн-сервіси для вчителів» та «Цифрові навички для вчителів» (6 год) березень.

У цьому навчальному році значним досягненням початкової школи закладу є участь вчителя Сокол А.М. у І зональному етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2020» та стала лауреатом першого туру.

Проходить сертифікацію педагогічних працівників України.

Сокол А.М. вчитель 1-Б класу та Грудиніна Н.В. вчитель 4-Б класу, взяли участь у тренінгу: «Інтегровані уроки в сучасній школі» (жовтень, м. Глухів);

Шерудило М.П.,вчитель 2-В класу, приймала участь у науковій конференції «Забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах упровадження ідей Нової української школи» (травень,м. Прилуки), «Нова українська школа очима студентів» (травень,м. Глухів), науково-практичний семінар «Розвиток критичного мислення учнів початкової школи в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа»(листопад , м. Глухів).

Марина Павлівна пройшла курси на Національній онлайн-платформі з цифрової грамотності «онлайн-сервіси для вчителів» та «Цифрові навички для вчителів» (6 год) березень.

- Суровицька М.П.,вчитель 2-Б класу, опублікувала свої педагогічні доробки на сайті Online Test Pad .

Інтерактивний диктант з української мови для 2 класу "Липа"

https://onlinetestpad.com/ua/test/357272-mezhi-rechennya

- Створила онлайн тренажери на сервісі LearningApps

Знайди пропущену букву
Слова, які відповідають на питання хто?
Власні і загальні назви
Перетворення іменованих чисел
Іменовані числа
Іменники, прикметники
Слова, близькі та протилежні за значенням
Загальні і власні назви
Слова, які відповідають на питання що?
Порівняй вирази
Множення на 2
Відшукай дієслово
Голосні та приголосні звуки
Відшукай числівники
Слова-предмети, ознаки, дії

Рудишина М.П.,вихователь ГПДопублікувала статтю «Формуємо природничо – наукову картину світу. Початкова школа»; Журнал «Біологія і хімія в рідній школі»№5, 2019р.с.25-28.

Вчителі початкових класів активно долучилися до участі у науковій конференції «Розвиток критичного мислення в процесі освітньої діяльності : вітчизняний та європейський вимір» (лютий, м.Глухів).

З 11 по 15 листопада 2019 року у школі був проведений тиждень толерантності «Виховуємо толерантність». Педагоги долучилися до семінару практикуму «Різні учні- рівні можливості».

У рамках роботи над проблемою наступності дошкільної та початкової освіти 30 жовтня відбулося засідання психолого-педагогічного консиліуму «Адаптація учнів 1 класу до навчання в школі». До співпраці було запрошено вихователя – методиста , практичного психолога ДНЗ (ясла-садок) «Ромашка» Ю.Лавриненко.

Бородіна Ю.Ю. 21 лютого 2020 р. прийняла участь у семінарі-практикуму для практичних психологів та вчителів початкових класів «Організація просвітницької роботи з батьками майбутніх першокласників».

У жовтні 2019 р. Рудишина М.М.долучилася до участіу психолого-педагогічній консультації «Роль дидактичних ігор в розвитку індивідуальних особливостей дитини молодшого шкільного віку». А Гаврилова Ю.В. у лютому 2020 році на базі Глухівської ЗОШ №6 стала учасником методичного калейдоскопу «Науково-методичний супровід сучасної роботи ГПД».

Свою діяльність вчителі початкових класів спрямовують на пошук наукових новинок, на створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів навчання і виховання дітей, а головне – на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем.

Це створило умови для активізації творчого потенціалу педагога, для підвищення професійного та методичного рівня сучасного вчителя, формування педагога-новатора, спонукало до самоосвіти.

Заступник директора з НР Давиденко Н.О.пройшла навчання тренерів педагогів з підвищення кваліфікації керівних кадрів відповідно до Концепції НУШ при СОІППО (листопад 2019р., м. Суми). Отримала сертифікат тренера № 15 від 15.11.2019 – 17.11.2019р.р. 30 (1 kp ECTS) та підготувала 50 управлінців міста Глухова, Глухівського району, Березівської та Шалигінської ОТГ відповідно навчально-тематичного плану за модульною структурою підготовки директорів, заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної роботи).

Вчителі Зуєва Д.М. та Зелюкіна Л.М. пройшли курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо навчання учнів перших класів відповідно до Концепції «Нова українська школа». Сертифікати № 0823/ 19, 0824/19.

Протягом 2019/2020 навчального року відбулося 5 засідань методичного об’єднання:

· Організаційно - методичні аспекти роботи на 2019/2020 навчальний рік (серпень);

· Системний підхід до формування ключових та предметних компетентностей молодших школярів (жовтень);

o Інтелектуально-творчий розвиток учнів засобами інноваційних технологій в системі компетентнісно орієнтованого навчання (січень);

o Розвиток професійної компетентності сучасного вчителя:реалії і перспективи (квітень);

· Підсумки роботи методичного об’єднання за рік (травень).

В умовах карантину учителі початкових класів опанували сучасні онлайн-інструменти для дистанційного навчання, а також питання розробки онлайн уроків в умовах дистанційного навчання, зокрема з використанням нових сервісів Duo,Meet, ZOOM, Classroom.

В ІІ семестрі в режимі дистанційного навчання відповідно до плану роботи МО проводилися онлайн засідання в сервісіZOOM. Вчителі демонстрували використання у своїй роботі навичок володіння ІКТ: власних електронних продуктів – досвіду роботи, розробок уроків, демонстраційного матеріалу, використання готової електронної продукції в навчально-виховному процесі.

Цікаво проходили засіданнясемінарів-практикумівдля вчителів початкових класів усіх паралелей завдяки розгляду таких актуальних питань«Системний підхід до формування ключових та предметних компетентностей молодших школярів», «Формування ключових і предметних компетентностей школярів в умовах впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти вчителями початкових класів», «Психолого-педагогічні аспекти у формуванні інноваційних компетентностей молодших школярів», сприяли обговоренню актуальних питань, які підкріплювалися матеріалами з досвіду роботи вчителів. Крім того опрацьовувались важливі питання:

-наступність в роботі педагогів ДНЗ та ЗНЗ (для вчителів 1-х класів);

-подолання фонематичних помилок під час оволодіння навичками письма (для вчителів 2-х класів);

-формування комунікативної компетентності молодших школярів на уроках літературного читання (для вчителів 2-х класів);

- розвиток критичного мислення молодших школярів в умовах особистісно-орієнтованого навчання(для вчителів 3-х класів);

-використання у навчально-виховному процесі комп’ютерних технологій (для вчителів 4-х класів).

Всі питання, які виносились на засідання методичних об’єднань, презентувались в не традиційній формі, з відео матеріалами, наочністю та знаходили свою реалізацію та систематизувалися в повсякденній роботі вчителів. Це можна було прослідкувати на відкритих уроках вчителів, виховних заходах, які проводилися протягом року згідно плану шкільного методичного об’єднання та в рамках шкільних та міських заходів.

Необхідно відзначити, що всі колективні форми методичної роботи в навчальному закладі використовувалися з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результату колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, науково-технічної та педагогічної інформації.

У цьому навчальному році вчителі Шерудило М.П., Холіна О.М.,Мєшкова О.С. та Сокол А.М. працювали за інтерактивно-ігровою технологією «Розумники».

Крім того, протягом року педагоги та їх учні брали участь у заходах різного рівня: предметні олімпіади, конкурси тощо.

Відповідно плану роботи методичного об’єднання проведено конкурс знавців української мови ім. П. Яцика серед учнів 3-4х класів. За результатами ІІ етапу конкурсу ІІ місце зайняла учениця 3-Б класу Габенко Анастасія (вч.ГавриловаЮ.В.), ІІІ місце- Матушкіна Євгенія (3-А кл., вч.Зелюкіна Л.М.), І місце – Чеботарьова Поліна (4-А кл., вч.Бородіна Ю.В.)

Учні початкової школи були активними учасниками Міжнародних та всеукраїнських інтерактивних конкурсів:

· увсеукраїнському конкурсі «Колосок» - 105 учів,

· міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер»- 109 учнів,

· міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»- 54 учня, «Кергурятко»- 37 учнів з них відмінний результат- 9уч., добрий- 26уч., учасник-2 уч.

· всеукраїнській грі «Соняшник» -40 учнів з них переможці- 34 уч., учасників – 6уч.

· всеукраїнській інтернет - олімпіаді «На Урок» , «Всеосвіта» з предметів українська мова, українська література, математика, інформатика.

Результати засвідчують, що з кожним роком зростає активність дітей до участі у різного роду конкурсах, де вони показують хороші результати і отримують дипломи різного ступеня. Це свідчення того, що наші вчителі на правильному шляху: школа розвиває допитливість дітей, їх пізнавальну активність, формує всебічно розвинену особистість молодшого школяра.

За підсумками Національного етапу ХІІІ Міжнародного конкурсу еколого-валеологічної спрямованості «Метелики – німий шедевр природи» у номінації «Якби не було метеликів, то поети вигадали би..» Громак Поліна (уч.4-Б класу вч.Грудиніна Н.В., керівник гуртка Кирпичко Л.В.) посіла І місце.

Учень 2-Б класу (вч.Суровицька М.П.) Миленко Владислав взяв участь у Всеукраїнському онлайн – конкурсі «Колосок- моя сім’я» – ІІ місце.

Та у Всеукраїнському проекті "РОЗУМНА АБЕТКА – КОЖНІЙ ДИТИНІ" від Бровка та Мурчика (Майстерня казок Олександра Зімби).

З метою популяризації творчої спадщини великого Кобзаря учні початкових класів активно долучились до участі у шкільному конкурсі читців . Найкращою від початкової ланки у жанрі художнього читання визначено ученицю 4-б класу Громак Поліну , яку делеговано від нашого закладу на міський фестиваль «Юні таланти». За успішну презентацію авторського вірша , присвяченого Великому Кобзарю , ученицю нагороджено Дипломом міського голови.

Робота методичного об’єднання в 2019/2020 н.р. сприяла підвищенню наукового рівня вчителів: підготовка до засвоєння змісту нових програм та технологій їх реалізації; постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання; вивчення й втілення в шкільну практику педагогічного досвіду, творче використання перевірених рекомендацій: збагачення новими, прогресивними й досконалими методами та засобами навчання; постійне вдосконалення навичок самостійної роботи вчителя, надання йому кваліфікаційної допомоги як у питаннях теорії, так і в практичній діяльності, в підвищенні результативності їх педагогічної праці.

Керуючись методичною проблемою школи, методичне об’єднання вчителів початкових класів у 2020-2021 навчальному році працювати над проблемою:«Формування наскрізних умінь здобувачів освіти шляхом використання дослідницької та проєктної діяльності, розвиток критичного мислення молодших школярів як складових соціалізації та адаптації в громадянському суспільстві в умовах оновлення освітнього процесу НУШ».

Кiлькiсть переглядiв: 441

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.