МО вчителів початкових класів

/Files/images/12121.jpg

АНАЛІЗ РОБОТИ

МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВЗА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІКГЛУХІВСЬКОЇЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇШКОЛИ I-III СТУПЕНІВ №2ГЛУХІВСЬКОЇМІСЬКОЇРАДИСУМСЬКОЇОБЛАСТІРобота методичного об’єднання вчителів початкових класівв Глухівській загальноосвітній школіI-IIIступенів №2 проводиться відповідно до нормативних документів, що визначають напрямки формування загальної середньої освіти в Україні: Закони України «Про освіту»; Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді», «Методичні рекомендації щодо викладання предметів у початковій школі», Програм, затверджених Міністерством освіти та науки України, річного плану роботи школи.Усі ці документи направлені на реалізацію принципів гуманізації та демократизації освіти, на розвиток особистості учня, формування десяти основних компетентностей. Утілення цих основних положень у навчально-виховний процес є пріоритетним напрямком діяльності педагогічного колективу.Робота методичного об’єднаннявчителів у 2018-2019навчальномуроцібуланаправлена нареалізаціюпроблеми«Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу внавчально-виховний процес»Мета роботи методичного об'єднання вчителів - створення комфортних умов для навчання, за яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість, відчуває себе частинкою соціуму, його невід'ємною ланкою. Тому ця проблема і охопила всі сфери шкільного життя, весь навчально-виховний процес, де в центрі стоїть особистість - учень, з інтелектуальним, фізичним, творчим потенціалом.Робота методичного об’єднання була спрямованана підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи вчителів,впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти; застосування в інноваційному навчанні інтерактивних технологій; створення умов для формування ключових компетентностей учнів, педагогів; інтеграцію у навчально-виховному процесі дітей з особливими потребами.Всі 11вчителів нашого методичного об’єднання мають вищу освіту. Одним із шляхів підвищення професійної компетентності педагога є атестація, яку кожен вчитель проходить раз на 5 років.Так у2018/2019навчальному році, згідно графіка атестації педагогічних працівників, було проатестовано вчителівпочаткових класівСуровицьку М.П.,Зелюкіну Л.М.За результатами атестації відповідаютьраніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», Мєшкові О.С. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» . Та вчителя початкових класів Гаврилову Ю.В. За результатами атестації встановлена кваліфікаційна категорія «спеціалістIIкатегорії».За результатами атестації на 2019 рік встановлено:а) вищу категорію – 4 вч.;І категорію– 2 вч.;ІІ категорію –4вч.;категорію«спеціаліст» -1вч.б)звання«Старший вчитель» -1вч.Педагогічний колектив МО вчителів початкових класів – це група однодумців, кожен з яких зберігає кращі педагогічні традиції і в той же час реалізує інноваційні напрями своєї діяльності, прагнучі до творчості, пошуку нових підходів до навчання та виховання молодших школярів. Усі вчителі початкових класів протягом 2018-2019 н.р. брали активну участь у роботі ШМО: готували доповіді, давали відкриті уроки, виховні заходи.Педагоги вміло передавали знання, формували уміння і навички школярів, виховували своїх учнів добрими, самостійними, працьовитими дітьми.На засіданнях ШМО протягом 2018-2019 навчального року були розглянутінаступні питання:- робота з Державними стандартами освіти;- вивчення й реалізація основних положень нормативних і директивнихдокументів про освіту;- ознайомлення з новою психолого-педагогічною й методичною літературою,фаховою пресою;- обговорення досягнень психолого-педагогічної науки та перспективногопедагогічного досвіду;- форми організації самостійної роботи на уроках;.Обговорення проекту нового Державного стандарту початкової загальноїосвіти;-«Виховуємо патріотів»: особливості освітньої роботи з дітьми (методичнірекомендації для педагогів)»;-формування основ патріотичного виховання дітей дошкільного вікузасобами народознавства;-інтегроване навчання у початковій школі;- наступність початкової і середньої ланки. Адаптація учнів до навчання у 5класі;-превентивне виховання – важливий спосіб формування правосвідомостіучнів;-практичний досвід щодо створення превентивно-орієнтованої системисоціального виховання;- взаємовідвідування інтегрованих уроків в 1-4 класах ;- знайомство з курсом «Я досліджую світ»;- «Підсумки роботи над проблемною темою»;- «Складання перспективного плану роботи методичного об’єднаннявчителів початкових класів на 2019 – 2020 навчальний рік»;- про порядок закінчення навчального року, та проведення державноїпідсумкової атестації в 4 класі;- оздоровлення учнів початкових класів влітку; -- методика організації та проведення сучасного уроку й виховного заходу;- методи стимулювання навчальної діяльності учнів;- оптимальні методи й прийоми здійснення моніторингових досліджень;- складання та обговорення тестів для визначення рівня навчальнихдосягнень учнів;- аналіз якості знань, умінь і навичок учнів;- аналіз відвіданих уроків і заходів, обмін досвідом;- творчі звіти вчителів за роботу протягом навчального року;- організація та ефективність роботи з обдарованими та здібними дітьми;- робота з дітьми, що потребують особливої уваги, з початковим рівнемзнань;Самоосвіта педагога – це складова моделі розвитку ключових компетентностей учителів початкових класів і один із шляхів реалізації проблеми. Сьогодні важливим є не тільки вміння оперувати власними знаннями, а й бути готовим змінюватись та пристосовуватись до нових потреб ринку праці, оперувати та управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення, навчатись впродовж життя. Результатом цього є самодостатня, творча особистість педагога. Професійне самовдосконалення вчителя здійснювалось через самоосвіту, а також через активну участь у різноманітних методичних заходах.Члени МО бралиактивну участь у міських семінарах, майстер-класах, тренінгах.Так у 13 вересня 2018 року м. Шосткавідбувся майстер – клас з менеджменту інновацій та сучасних педагогічних технологій , який проводивВіктор Громовийдиректор інституту моніторингу та якості освіти,освітній експерт, заслуженийвчитель України.

7 листопада 2018 року вчителіпочаткової школиприймали участь у регіональному семінарі «Реалізація ідей Нової української школи» на базі ГДПУ ім.О.Довженка. Всі вчителі початкових класів отримали про участь в авторському майстер-класі Онопрієнко О.В., Скворцової С.О.

З 11лютого по 13 лютого 2019 року вчителі початкових класів пройшли навчання на курсах підвищення кваліфікації за темою «Дорожні карти НУШ »(м. Глухів)Учителі 1-А (Холіна О.М.) та 1-В (Шерудило М.П.) класів взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Педагогічна освіта в Україні : пошуки , стратегії , перспективи розвитку » (м.Полтава).Шерудило М.П. наVІІІ Міжнародній інтернет – конференції молодих учених і студентів «Глухівські наукові читання-2018» висвітлила особливості підготовки майбутніх учителів початкових класів до роботи в НУШ (6 грудня)З 17 по 22 вересня 2018 року в рамках розширення співпраці, що зумовлена проектом кредитної мобільностіErasmus+між ГДПУ та Афьон Кокатепе (Туреччина) ми приймали гостей.Участь в ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Модернізація змісту освіти в контексті полікультурного середовища» (м.Кременчук).Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Зміст і технології навчання у педагогічній професійній освіті» (м.Переяслав-Хмельницький січень, 2019р.), в регіональній науково-практичній конференції «Нова українська школа » (м.Глухів).

У квітні Грудиніна Н.В. взяла участь у роботі ХХІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених «Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених» (м.Черкаси).У лютому Холіна О.М. стала учасником регіональному семінарі-тренінгу «Менеджмент української освіти : виклики сьогодення».Протягом 2018-2019 н.р. вчителі опублікували методичні розробки на сайтіvseosvita.uaта отримали свідоцтва про публікацію матеріалів.Шерудило М.П. відвідала Новопечерську школу з нагоди дня відкритих дверей.
А вм. Києві пройшла тренінг з ненасильницької кумунікації зЄвою Рамбала

Пройшла курси підвищення кваліфікації « Підготовка вчителівдо Нової української школи» (м.Суми)

Вчителі взяли участь в міжнародній науково-практичній конференції молодих учених (м.Глухів)

Бородіна Ю.Ю.прийняла участьметодичномусемінарі-тренінгудля вчителів початкових класів загальноосвітніх шкіл Сумської області та Глухівського району щодоперспектив розвитку та впровадженнянового освітнього курсу“Культура добросусідства”. (м.Шостка)

Учителі початкових класів нашої школи та вихователі ДНЗ "Ромашка" вже багато років забезпечують наступність у вихованні та розвитку особистості дитини.У жовтніпройшов психолого - педагогічний консиліум про вивчення перебігу процесу адаптації учнів 1-х класів до навчання у школі.

Під час спільної зустрічі учителів початкової ланки та вихователя- методиста ДНЗ "Ромашка"Капелько Л.Г. розглядалося питання наступності (доповідач Мєшкова О.С.)..
Учасники консиліуму дійшли висновку,що подібні зустрічі є необхідними та корисними ,бо містять практичні аспекти в умовах розвитку НУШ.23 лютого вчителі початкових класів в м.Конотоп прийняли участь уМагістральної(не)конференціїї міні-EdCamp «Інтгеграція змісту освіти в контекстігуманної педагогіки»

А 13 квітня прийняли участь уафілійованій(не)конференції mini-EdCamp Hlukhiv-2019: “НУШ – територія успіху: спільна творчість учителя та учня – найдієвіша “інвестиція” в майбутнє”.

В м. Суми члени кафедри взяли участь у Всеукраїнському науково-практичному семінарі «STEM-освіта: інноваційні проекти для НУШ»
3 вчителів спішно закінчили онлайн- курс для вчителів початкової школи «Нова українська школа».

Члени методичного об’єднання активно долучились до вивчення і обговорення нових документів МОН України, що стосуються реформи освіти.Всі вчителі початкової школи пройшли ОНЛАЙ - КУРС онлайн – освіти«ЕДЕРА» та являютьсяучасникамиплатформиосвітян «На урок».Вчителі постійно ведуть спілкування в мережі Інтернет ресурсів серед своїх колег, вміло передають знання, формують уміння і навички, виховують своїх учнів добрими, самостійними,працьовитими дітьми.У цьому навчальному році молодші школярі брали участь в різноманітнихконкурсах.Так наконкурсізнавців української мови ім. П. Яцика серед учнів 3 – 4 класів.Переможницю в ІІІ (обласного) етапуXІХМіжнародного конкурсуз української мови імені Петра Яцикастала учениця 4-Акласу Михайлюкова Анастасіявчитель Мєшкова О.С.Учні початкової школи брали активну участь у всеукраїнському конкурсі «Колосок», «Кенгуру», «Ідеальна школа – очима дітей».Учнішколипід керівництвом вчителів взяли активну участь у різноманітних Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах, а саме: у Міжнародному природничому інтерактивному конкурсі «Колосок осінній - 2018» 1-2класи–69 учнів, 3-4 каси – 34 учня.Тільки 5 учнів отримало срібний колосок , 64- золотий.«Колосок весняний - 2019» 1-2 класи- 68 учнів, 3-4 класи -28 учнів.Активнаучасть в Міжнародній олімпіаді проекту «Всеосвіта» з української та англійської мови, математики, природознавства, основи здоров’я , де проявили не тільки інтелектуальні здібності, а й уміння глибоко мислити, долати труднощі, показувати чудові результати, змагаючись з гідними суперниками.Наші результати:Українська мова участь-188учнів.Диплом І ст.-104 уч. І ст.- 66 уч. ІІІ ст. – 18 уч.Математикаучасть -13 уч. Диплом І ст. -2уч. ІІ ст. -1 уч. ІІІ ст.-4 уч. Учасник -6 уч.Природознавствоучасть -8 уч. Диплом Іст.-1уч. ІІст.-3 уч. ІІІ ст. – 1 уч.Учасник-3 уч.Англійськамоваучасть – 6 уч. Диплом І ст.-1 уч. ІІ ст.-3 уч. ІІІст.-2 уч.Основи здоров’яучасть – 7 уч. Диплом ІІ ст.-4 уч. ІІІ ст.- 3У дистанційному конкурсі Всеосвітадля учнів 1-4 класів «Екологічна грамотність», «Безпечна дорога до школи», «Правила дорожнього руху», «Зимові свята » - учніотримали дипломи та сертифікати, а вчителі подяки від організаторів конкусу.Безпека для дитини – один із головних принципів Нової української школи. Для того, щоб організувати безпечне шкільне середовище, вчителімаютьоволодіти певними навичками. Одна з них – навичка домедичної допомоги.Вчителі початкових класів зареєструвались і проходять курс наEdEra «Домедична допомога», «Стоп - булінг».Учні показали хороші результати і отримали дипломи різного ступеня. З кожним роком зростає активність дітей до участі у різного роду конкурсах, де вони показують хороші результати. Це свідчить про те, що наші вчителі на правильному шляху: школа розвиває допитливість дітей, їх пізнавальну активність, тобто формує всебічно розвинену особистість молодшого школяра.
Проаналізувавши рівень методичної роботи з реалізації науково-методичної проблеми можна сказати, щовпровадження компетентнісно орієнтованого підходу внавчально-виховний процеспозитивно позначилось на формуванні професійної майстерності педагогів, створило сприятливі умови для розвитку творчого потенціалу педагогів, їх саморозвитку та самовдосконалення. Така система роботи з педагогічними кадрами сприяла росту педагогічної майстерності.Перевірка навичок читання, обчислювальних навичок, навичок списування молодших школярів також свідчить про поліпшення результативності навчання, порівняно з попередніми роками.Однак у роботі МО школи є і недоліки:·Значна частина учнів має низький рівень орфографічної грамотності;·Не завжди теоретичні знання учні вміють застосувати практично;·Частина учнів має незначний інтерес до читання.Тому робота педагогів повинна зосереджуватися на:·Інтенсивній мовній практиці учнів (усній і писемній);·На подоланні розриву між теорією та практикою у навчанні мови;·На формуванні читацьких навичок та інтересу до вивчення художньої літератури.Та головне, до чого прагнуть вчителі початкових класів,– це здружити школярів між собою та зробити шкільне життя дітей цікавим і захоплюючим.Керуючись методичною проблемою школи, методичне об’єднання вчителів початкових класів у 2019-2020навчальному році працювати над проблемою:«Удосконалення методичної компетентності вчителя шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій».
Кiлькiсть переглядiв: 305

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.